Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk
 

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Pjece
Foreningens formål:
 
I en tid, hvor mange mennesker føler sig frustreret over udviklingen i samfundet, vil Foreningen dansk Kultur arbejde for at styrke de værdier og normer, der er opbygget gennem århundreder og er udsprunget af den kristne kulturarv.

Vi finder det nødvendigt at:
- fremme oplysningsvirksomhed i danske traditioner og værdier
- sikre en bevarelse af Grundloven af 1953 samt de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv
- Afvise indførelsen af et multietnisk samfund i Danmark
- Arbejde for ucensurerede medier og styrkelse af ytringsfriheden
-
Afdække det i dansk kultur og religion, der problematiseres i mødet med islam og oplyse om udviklingen
- Sikre alle kvinders og mænds ligeværdighed

 

- foreningen er ikke imod forandringer, forudsat de er til gavn for dansk kultur og livssyn

- vi er for udvikling og samarbejde mellem mennesker, men uden at give afkald på vor identitet
   og værdighed som selvstændigt land

Bliv medlem:

- hvis du mener, at dansk livsform og livssyn er værd  at bevare, så meld dig ind i foreningen.

Vore medlemmer er almindelige mennesker, husmødre, studerende, læger, HK-ere, pensionister, landmænd, advokater og selvstændige erhvervsdrivende, kort sagt mennesker fra alle sider af det danske samfund. Du er også velkommen som medlem og er derved med til at støtte vort arbejde. Foreningen dansk Kultur er tværpolitisk, uafhængig af partipolitik og tager afstand fra yderliggående synspunkter.

Vores planer er bl.a:
-
gennem opbygning af videnbase, forskning og ærlig oplysning at fremme danske værdier, skikke og traditioner og
  værne om disse mod en overfladisk ? CocaCola kultur? samt mod islamiske og politisk korrekte krav

- at oprette et nævn, der kan udtale sig, når dansk kultur tilside sættes - nok uden juridisk magt, men folkelig vægt

- at udgive et foreningsblad samt materiale om danske skikke, sange, traditioner og omgangsformer, hvilket også
  indvandrere, som ønsker integration, kan få gavn af

- at uddele priser til dem, som har gjort en særlig indsats for dansk kultur

- at påvirke politikerne til i højere grad at tage hensyn til den danske befolkning og hindre, at noget presses ned
  over os, som vi ikke har bedt om, samt forhindre indførelse af et multietnisk samfund uden at befolkningen er
  blevet hørt først

- at påvirke politikerne til i højere grad at tage hensyn til den danske befolkning og hindre, at noget presses ned
  over os, som vi ikke har bedt om, samt forhindre indførelse af et multietnisk samfund uden at befolkningen er
  blevet hørt først

Vi vil oprette kurser og undervisning for lærere, pædagoger og forældre om vor kultur og vore traditioner.
Det er den daglige kultur for hele familien det drejer sig om
at gå på Internettet med videnbasen og oplysninger om forholdene for dansk kultur. Internetadresse: www.danskkultur.dk

Dansk Kultur

- foreningen til værn om dansk kultur og identitet


Kulturværdier under pres
 

Dansk kultur og identitet har holdt landet sammen og bevaret os som et homogent folk under borgerkrige og revolutioner. Men vor kultur og identitet er under angreb og søges nedbrudt. Det ønsker DANSK KULTUR at stoppe. Vi vil pege på de værdier, som er vort lands fundament og værne om dem.

Sproget
Det gælder f.eks. sproget, sådan som sprogforskeren, ekstern lektor Kirsten Rask skriver i Politikens kronik 5.9.99:
"Nu er grænsen nået. Nu kan brugen af det danske sprog ikke blive mere skødesløs og lemfældig. Dansk fejler ikke noget, det er kun måden, det bruges på. Af nogle bliver det ganske enkelt vraget. Manglende viden og omhu kombineret med en falden på halen for alt engelsksproget har ført til, at dansk simpelthen halter." Sangskatten og dansk litteratur
Vore børn og unge bør i højere grad lære den danske sangskat at kende i skole og i hjem. Bygningskunst og håndværk Inden for en årrække er flertallet af danske stråtage m.m. forsvundet. Det bør standses.


Situationens alvor

Nogle søger at underminere dansk kultur - vi ønsker at opbygge...


Se bl.a. hvad den anerkendte bekolkningsforsker professor. Poul Chr. Mathiessen udtaler i JyllandsPosten 29.8.99:
"Pludseligt er den muslimske religion blevet den næststørste i Danmark. Det ser vi symptomerne på nu, idet den dikterer en adfærd, der er forskellig fra den danske.."
Udviklingen har tilsyneladende taget magten fra de involverede, og det har fået nogle konsekvenser ingen havde forudset. Og medmindre der sker en afgørende drejning af indvandrerpolitikken i Danmark, så vil det få langt større konsekvenser i fremtiden", mener han.
"Det multikulturelle samfund er noget, som meget få havde tænkt igennem - og det havde ikke været nogen politisk målsætning. Det, er vel næppe mange i befolkningen, der har ment det skulle være således. Det, man i realiteten har ladet ske, er en omfattende ændring af den danske nation..."

Forvirringen breder sig
Marianne Jelved (R) i Politiken 9.3.98: "Det er en usmagelig måde, når du påstår, at vi er ved at blive et multietnisk samfund. Det er det mest eklatante vrøvl..."

Lissa Mathiasen ( S ) i JyllandsPosten 31.8.99: "Jeg har siden 1980'erne sagt til folk på møder, at vi er på vej mod et multietnisk samfund, og det er noget, vi gerne vil."Se løbesedler og småskrifter


 

 

  Publikationer   
  Løbesedler