Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 Nye vedtægter 2021: V. 2021

VEDTÆGTER 2020

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er "Grundlovsforeningen Dansk Kultur" med binavnet "Foreningen til værn om dansk kultur og identitet".

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i formandens bopælskommune.

Stk. 3: Foreningen er tværpolitisk og uafhængig af partipolitik.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at styrke dansk kultur, identitet, demokrati, ytringsfrihed og ligestilling ved:

Stk. 1: At øge kendskabet til danske traditioner og værdier - såsom personlig frihed, skikke, sprog, historie, tonekunst og sangskat (herunder salme- og højskolesangbogen).

Stk. 2: At sikre dansk bygningskunst og bevaringsværdige by- og landskabsmiljøer.

Stk. 3: At forsvare dansk levevis og religionsudøvelse i truslen fra islam.

Stk. 4: At fastholde Grundloven af 1953 og forsvare de deri givne frihedsrettigheder.

Stk. 5: At forsvare de værdier og menneskesyn, der udspringer af den kristne kulturarv.

Stk. 6: At forsvare dansk, national selvbestemmelse mod internationale organisationers undergravning af den.

Stk. 7: At sikre ligeværdighed mellem mænd og kvinder.

Stk. 8: At oplyse politikere og presse om foreningens standpunkter.

Stk. 9: At drive publikations- og PR-virksomhed for foreningens formål.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1: Som medlem optages enhver myndig person, der erklærer at støtte foreningens formål, betaler det fastsatte kontingent og godkendes af bestyrelsen. Medlemskabet er fortroligt. Kun formanden, kassereren og andre bestyrelsesmedlemmer med administrativt behov for det har adgang til medlemslisten.

Stk. 2: Medlemmerne modtager foreningens informationer og øvrige ydelser og har efter 6 måneders medlemskab stemmeret på generalforsamlingen, hvis de ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3: Foreningen kan optage æresmedlemmer. Disse har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Medlemmer kan til enhver tid udtræde af foreningen ved skriftlig meddelelse derom. Ved manglende kontingentbetaling slettes medlemskabet efter en påmindelse.

Stk. 5: Hvis et medlem modarbejder foreningens formål, søger at svække tilliden til foreningen, handler illoyalt eller på anden måde skader foreningens interesser eller omdømme, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

Stk. 6: Den ekskluderede har ret til at få eksklusionen forelagt til prøvelse på førstkommende generalforsamling. Eksklusionen står ved magt, indtil generalforsamlingen måtte træffe anden afgørelse.

§ 4 Kontingent

Stk. 1: Generalforsamlingen fastsætter de kontingentgrupper, medlemmerne inddeles i, og kontingentet for hver gruppe, jfr. § 7, pkt.6.

Stk. 2: Ved indmeldelse i første halvdel af året betales der fuldt årskontingent. Ved indmeldelse i anden halvdel af året betales der halvt årskontingent. Det løbende kontingent betales derpå senest d. 1. februar og dækker medlemskabet kalenderåret ud.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan træffe beslutning i alle foreningens anliggender. Den ledes af en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 2: Bortset fra anliggender, der behandles iht. § 12 og § 13, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindst 10 af dem kræver det, skal en afstemning foregå skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt.

Stk. 3: Personvalg foregår altid skriftligt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april. Forslag til behandling på den skal være formanden i hænde senest d. 15. marts.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og de indkomne forslag.

§ 7 Faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden

1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2) Forelæggelse af formandens årsberetning.

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og revisorberetningen.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Forelæggelse af foreningens hovedaktiviteter i det kommende år.

6) Fastsættelse af kontingenter.

7) Valg af formand for 2 år.

8) Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant.

10) Eventuelt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller senest 14 dage efter, at mindst 25% af medlemmerne har stillet krav om det med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 2: Indkaldelsen sker efter samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelse

Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges 2 medlemmer, og på lige årstal vælges 3. Hvis et medlem i længere tid er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne, overtager en suppleant mandatet, så længe fraværet varer, dog højst indtil næste generalforsamling.

Stk. 2: Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Desuden fastlægges det kommende års bestyrelsesmøder.

Stk. 3: Formanden kan indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvis et bestyrelsesmedlem kræver det, forelægges den generalforsamlingen til godkendelse.

§ 10 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.

Stk. 2: Foreningens medlemmer hæfter kun for eventuel kontingentrestance.

§ 11 Regnskab og revision

Der udarbejdes et regnskab for hvert kalenderår. Regnskabsføringen og -aflæggelsen følger årsregnskabslovens bestemmelser.

Revisor påser, at afholdte udgifter har hjemmel i foreningens vedtægter, og at årsregnskabet giver en retvisende fremstilling af foreningens aktiver og passiver.

§ 12 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 13 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 30 dage stemmer for.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning overdrages dens likvidationsprovenu til en forening eller virksomhed, der er hjemmehørende i Danmark og har formål, som svarer til Dansk Kulturs.

Stk. 3: Efter at have godkendt foreningens afsluttende og reviderede regnskab vælger den sidste generalforsamling, jfr. stk. 1, den pågældende forening eller virksomhed blandt bestyrelsens forslag herom.


¨


 
Bestyrelse
Vedtægter
Publikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^