Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Kultur

Dåb, bryllup, begravelse

Dåb
Af Rolf Slot-Henriksen

Dåben er en hellig handling - et sakramente- hvor man får syndernes forladelse, Guds velsignelse og det evige liv. Ved dåben optages du i kirken og får et navn. Er du voksen eller ung når du skal døbes, kan du få et kristent tillægsnavn. Dåben er indgangen til det evige liv. Jesus siger, at to ting er nødvendige for at modtage det evige liv liv:" Troen på Ham og dåben med syndernes forladelse". Derfor siger han "Jeg er det evige liv " og "Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden ved mig". Skal et barn døbes, skal man have 3-5 faddere. Fadderne skal opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet er blevet voksent.. Udover fadderne skal der være en gudmor eller gudfader, som bærer barnet og svarer på barnets vegne ved dåben.

En voksen, som døbes, skal have to dåbsvidner. Forud skal der gå dåbsundervisning, som fører frem til den kristne tro.

Forældre, som får deres barn døbt, har pligt til at opdrage barnet i den kristne tro. De skal bede for deres barn og lære deres barn at bede. De skal hjælpe barnet frem til tro, læse for det af Børnebibelen, så barnet med tiden selv finder det naturligt at læse Bibelen, og de skal lære barnet at gå i kirke. Jesus siger: "Mig er givet al magt i Himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet i lærer dem at holde alt det som jeg har befalet jer. Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende". Mattæus 28.16-20)

Dåb i kirken (Dåbsritualet)
Af Folkekirken

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste om søndagen. Søndag fejres pga. Jesus opstandelse påskesøndag. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Ved dåben optages vi i den kristne kirke og i Guds rige, vi får syndernes forladelse og bliver Guds børn. Jesus siger, at den som tror og bliver døbt, han frelses. Det betyder, at et barn, som døbes, siden skal opdrages i og modnes i den kristne tro. Døbes du som voksen, skal du forinden have modtaget troen på Frelseren og have modtaget undervisning i den kristne tro.
Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.
- Dåbssalme
- Efter dåbssalmen spørger præsten:  Er barnet
  hjemmedøbt? - Nej!
- Ved dåb af voksne spørger præsten: Er du tidligere døbt? - Nej!
LOVPRISNING OG BØN
Præsten siger:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
- Lad os alle bede! Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.
- Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn.
Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset!
Amen.
- Ved dåb af voksne: Vi beder dig Tag i nåde mod ham (hende), som i dag kommer til den kristne dåb. Indlem ham (hende) i din menighed, og bevar ham (hende) i dit samfund både her og hisset! Amen.

SKRIFTLÆSNING: - Præsten fortsætter, og menigheden rejser sig.
- Således taler vor Herre Jesus Kristus: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

- Evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Ved dåb af voksne: Så vil vi nu hjælpe dig til hans velsignelse ved at døbe dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
KORSTEGNELSE: Barnet - dersom der er flere børn, hvert barn for sig - bæres hen til døbefonten. Ved dåb af voksne træder den, der skal døbes, selv hen til døbefonten. Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? - N.N. Ved dåb af voksne udelades dette spørgsmål normalt.
TROSBEKENDELSE: N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja! Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja! Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!
DÅBSHANDLING: Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.
Dersom flere skal døbes, gentages for hver enkelt afsnittet fra korstegnelsen og til og med håndspålæggelsen.
FADERVOR: Derefter bedes Fadervor. Herunder lægger præsten hånden på den døbtes (de døbtes) hoved.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.* * I stedet kan anvendes:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig (jer)!
FADDERTILTALE :Menigheden sætter sig. Til barnets (børnenes) faddere og forældre siger præsten: I, som er faddere til dette barn (disse børn), kan nu bevidne, at det (de) er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og I skal vide, hvad I skylder det barn, hvis faddere I er. Hvis det sker, at forældrene dør, før barnet kommer til skelsalder, da skal I, så vidt I har mulighed for det, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne børnelærdom, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham.
Fred være med jer!
Eller
I forældre og faddere til dette barn (disse børn) er nu vidner på, at det (de) er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.
Fred være med jer!

Præsten er frit stillet med hensyn til faddertiltalens ordlyd, men kan benytte én af ovenstående tiltaler, der er vejledende for tiltalens indhold.
Ved dåb af voksne slutter præsten med en kort fri tiltale til dåbsvidnerne.

DÅBSSALME : Efter dåben synges en salme. Ved dåb i forbindelse med en højmesse fortsættes herefter som en almindelig højmesse, og salmen kan være en af gudstjenestens almindelige salmer.
(DÅBSKOLLEKT) Ved dåb i forbindelse med gudstjeneste, hvor der også er nadver, kan som slutningskollekt i gudstjenesten anvendes kollekten til Første søndag efter påske. Ved gudstjenester uden nadver og ved særlige dåbsgudstjenester anvendes som slutningskollekt følgende dåbskollekt:

Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertens grund,
fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse,
Helligånden og det evige liv
for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig:
Bevar os i troen,
så at vi aldrig tvivler om denne din gave,
og styrk os ved din Helligånd
til at stride mod synden og blive i vor dåbs nåde,
indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden:
Amen.
Når der holdes dåb ved en særlig dåbsgudstjeneste, afsluttes med velsignelse, udgangssalme og postludium.

Faddere
Af Rolf Slot-Henriksen

Ved en dåb af et barn skal der være mindst tre faddere og højst 5. Derudover kan den gudmor eller gudfar, som bærer barnet til dåben være fadder.
Det er faddernes opgave:
1) at bistå forældrene i at oplære barnet i den kristne tro
2) at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet er blevet myndigt. Dette forpligtigelse er dog kun mulig at opfylde, hvis barnet får mulighed for at bo hos fadderne i tilfælde af forældrenes død. For at gøre dette juridisk muligt, skal man udfylde
Erklæring om forældremyndighed (klik på teksten). På denne erklæring står, hvordan man som forældre og faddere skal forholde sig. Erklæringen underskrives af begge parter.
3) Fadderne er vidner til dåben.

Fadderne skal være til stede ved dåben, ellers hedder de "indskrevne faddere". Er de pga. sygdom ikke til stede, skal der være andre vidner ved dåben.
Fadderne går ved dåben med op til døbefonten sammen med forældrene.

Fremstilling
(efter nøddåb)

Af Folkekirken

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.
Efter dåbssalmen spørger præsten:
Er barnet hjemmedøbt? - Ja!
Ved dåb af voksne spørger præsten:
Er du tidligere døbt? - Ja!
LOVPRISNING OG BØN
Præsten siger: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Lad os alle bede!
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset! Amen.
SKRIFTLÆSNING: Således taler vor Herre Jesus Kristus:
»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Præsten siger: Da dette barn allerede er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, vil vi ikke døbe det (dem) igen og derved ringeagte dåbens hellige gave, men vi kundgør her i menighedens forsamling, at det har fået den rette kristne dåb, og vi takker vor Gud og Fader, som har taget det til nåde ved Jesus Kristus.
Præsten lægger hånden på barnets hoved og siger:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang
fra nu og til evig tid! Amen.
FADERVOR: Derefter bedes Fadervor. Herunder lægger præsten hånden på barnets hoved.
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i Himlen således også på Jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.* * I stedet kan anvendes:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med dig (jer)!
FADDERTILTALE: Menigheden sætter sig. Til barnets (børnenes) faddere og forældre siger præsten: I, som er faddere til dette barn (disse børn) kan bevidne, at det (de) er fremstillet i Guds hus som døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og I skal vide, hvad I skylder det barn, hvis faddere I er. Hvis det sker, at forældrene dør, før barnet kommer til skelsalder, da skal I, så vidt I har mulighed for det, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne børnelærdom, for at det må blive i Kristus, ligesom det ved dåben er indpodet i ham.  Fred være med jer!
Eller
I forældre og faddere til dette barn (disse børn) er nu vidner på, at det (de) er fremstillet i Guds hus som døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre skal opdrage jeres barn i den kristne tro og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom det ved dåben er indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere, så vidt I har mulighed for det, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.
Fred være med jer!
Såfremt der har været både dåb og fremstilling, foretages de nødvendige ændringer og tilføjelser i den almindelige faddertiltale.
SALME: Efter fremstillingen synges en salme, som kan være en af gudstjenestens almindelige salmer. Og gudstjenesten fortsættes derefter som en almindelig højmesse. Som slutningskollekt kan anvendes kollekten til Første søndag efter påske eller den særlige dåbskollekt.

Gudmor, gudfar, hættemor, suttemor.
Af Rolf Slot-Henriksen

Gudmor og gudfar

Den person, som bærer barnet ved dåben kaldes gudmor eller gudfar. Det er gudmoderens eller gudfaderens opgave at svare på barnets vejne ved dåben. Denne skal svare på
1) om barnet er hjemmedøbt
2) hvad barnets navn er
3) om man forsager djævelen og alle hans gerninger og alt
    hans væsen
4) om man tror på Gud Fader den Almægtige Himlens og
    jordens Skaber, på Jesus Kristus Vor Herre og på
    Helligånden jævnfør den kristne Trosbekendelse.
5) Hun/han skal svare på, om barnet skal døbes.
Gudmoderen/ gudfaderen kan tilmed være fadder.
Hun/han beder Fadervor og bekender troen sammen med familien og menigheden.
Hættemoderen er den, som bærer barnets kyse eller hat.
Suttemoderen bærer sut
ten.

Hjemmedåb
Af Folkekirken

Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.
Dåb under en højmesse kan finde sted på trosbekendelsens plads, i tilknytning til første læsning, efter salmen efter prædikenen eller efter nadveren.
Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Nøddåb
Af Folkekirken

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. korstegnelsen og til og med håndspålæggelsen.
Er dit barn ved at død eller beinder sig i stor fare kan du eller en anden, som selv er kristen foretage dåben.
Såfermt du ikke kan huske andet et det nok at
1) slå korsets tegn for barnets pande og bryst
idet du siger: "Modtag det hellige korsets tegn både for din pande og dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhgøre den Korsfæstede Herre Jesus Kristus.
(Sig barnets navn)...Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen (Samtidig overøser du barnets hoved med vand tre gange).
FADERVOR : Derefter bedes Fadervor idet du lægger hånden på den døbtes hoved.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på Jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.* *
I stedet kan anvendes:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på Jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
- Fred være med dig

Børnetestamente: Attest ved fødsel / dåb
Af Rolf Slot-Henriksen

Dåben og fadderne
Ved dåben bliver barnet Guds barn. Jesus sagde om sig selv: "Jeg er træet, I er grenene. Hver gren, som bliver på mig, skal renses, så den bærer des mere frugt. Men hver gren, som ikke bærer frugt, skæres bort og kastes i ilden. Jeg er træet, I er grenene".
Ved dåben podes vi på Guds stamme, ligesom en lille gren, der podes på en stamme. Den lille nye kvist får alene liv, saft og kraft fra stammen. Uden forbindelse til Gud får vi ingen frugt og evigt liv. Således er det også med os. Vi skal blive på stammen og holde os til Gud livet igennem.
Fadderne har som opgave
1. at være vidner
2. at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet bliver myndigt. Du skal læse dagligt for barnet af Billedbibelen. Det er vigtigt at lære barnet at bede hver dag. Det er vigtigt at barnet får et naturligt forhold til Gud og til gudstjenesten.
At vælge faddere betyder i praksis...
at man enten skal skrive et børnetestamente eller udfylde vedlagte blanket. Vejledning til udfyldning står nederst på blanketten. Denne kan bruges af kirkekontorer, præster og private.

Erklæring om forældremyndighed (klik på teksten)

Bryllup - lysning
Af Rolf Slot-Henriksen

Tidligere havde man for skik at lyse 3 gange i kirken forud for ens bryllup. Det betød at præsten fra prædikestolen bekendtgjorde ens forestående vielse 3 søndage og spurgte om der var indsigelser. I dag er lysningen afløst af den såkaldte prøvelsesattest, som udfærdiges på Borgmesterkontoret.

P
røvelsesattest:
For at blive gift skal man skaffe en prøvelsesattest på Borgmesterkontoret. Denne attest går i stedet for lysning og dokumenterer, at der intet er til hinder for ens ægteskab, især at man ikke allerede er gift i forvejen, idet polygami er ulovligt i et kristent samfund.
Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. For at få en sådan skal man medbringe dåbs- eller fødselsattest. Prøvelsesattesten afleveres hos præsten.
Lysning:
Tidligere havde man for skik at lyse 3 gange i kirken forud for ens bryllup. Det betød at præsten fra prædikestolen bekendtgjorde ens forestående vielse 3 søndage og spurgte om der var indsigelser. I dag er lysningen afløst af den såkaldte prøvelsesattest, som udfærdiges på Borgmesterkontoret. Der kan dog stadig lyses hvis det ønskes af parret.

Hvad er en forlover?
Til et kirkebryllup har man 2 forlovere. Forlovere er ikke nødvendige ved et hemmeligt bryllup, da kan præst og kordegn være vidner.
Forloverne er altså næsten altid identiske med de 2 vidner, som man skal have ved et bryllup. Vidnerne skal være til stede under brylluppet og især når parret siger ja til hinanden og præsten bekræfter at parret er mand og kone.
Normalt har manden sin forlover og kvinden sin. Det kan godt være fædrene eller mødrene eller en bror eller ven.
Forloverens opgave er det at hjælpe til med tøj og praktiske ting.
Ofte er det den ene forlover, som rækker æsken med ringene til præsten.
Forloveren skal ikke sige noget i kirken.

Hvad skal jeg huske?
1) Festlokale
2) Hvilken præst? Som regel skal man bo i sognet eller have en anden tilknytning til sognet eller kirken: være døbt eller konfirmeret der eller have et gravsted, eller ens forældre skal bo i det sogn, evt. arbejde der eller lignende.
Husk at mindst den ene part skal være medlem af kirken.
3) Er kirken ledig?
4) Få en prøvelsesattest på borgmesterkontoret. Medbring dåbs- eller fødselsattest.
5) Hvem skal være mine to forlovere / vidner. Du skal spørge dem.
6) Hvad skal der synges i kirken?
7) Skal der være særlig pyntning i kirken: blomster, evt. lys?
8) Skal der spilles særlig musik, f.eks. bryllupsmarchen af Mendelsohn Bartoldy, Skt. Jørgens march eller "Here comes the bride", fra Wagners opera "Lohengrin".
9) Er der mulighed for at øve i kirken?
10) Ved samtalen med præsten medbring navne og adresser på vidnerne, jeres dåbsattester, salmenumre og prøvelsesattest.
11) Må der fotograferes?
12) Skal der sættes ringe på i kirken?
13) Skal der ske fotografering ved fotograf efter vielsen?
14) Hvilken transportform skal vi vælge?
15) Hvem skal være toastmaster? Spørg forinden!
16) Hvad skal vi spise og hvad må det koste?
17) Hvem laver bordkort?
18) Husk bordplan!
19) Hvad skal gæsterne foretage sig medens I er ved fotograf?
20) Brudebuket.
21) Borddekorationer.
22) Særlige instrukser for gæsternes påklædning?
23) Husk tilmeldingsfrist på indbydelseskortene.
24) Har du særlige ønsker for hvad præsten skal sige eller tale over? Ønsker du en personlig tale? Har du et yndlingsafsnit fra Bibelen, som skal læses i kirken?
25) Forbered din egen tale til festen i god tid.
26) Lav en ønskeliste og skriv ikke for dyre ting op, men giv gæsterne valgmulighed mellem dyrt og billigt.
27) Hvilken gave giver du din tilkomne?
28) Hvor skal I være på bryllupsnatten?
29) Lav et budget. Sæt en øvre grænse fra starten. Overskrider i den, skal I med hård hånd barbere budgettet. Husk også en post, der hedder "øvrige". Der er altid noget man glemmer. Men husk et bryllup behøver ikke at være dyrt for at det er godt. Og i kirken er du ikke tvunget til at have bestemt tøj på. Man kan faktisk vies i cowboybukser og ulden trøje.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Er du blevet gift på rådhuset for nylig eller for mange år siden og ønsker du en kirkelig velsignelse af ægteskabet i kirken, så kan det lade sig gøre i alle kirker. Det er næsten lige som et almindeligt bryllup, men den centrale del af tilspørgselen er udeladt, det betyder at du kun svarer "ja" én gang foran alteret.
Du skal henvende dig til din lokale præst.

Salmevalg
699 Glæderig og underfuld
703 Det er så yndigt at følges ad
702 Alterlyset i Herrens hus
494 Kærlighed fra Gud
704 Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund
700 Jeg ved en blomst så favr og fin
701 Huset som Gud har bygt.
Op al den ting som Gud har gjort
11 Nu takker alle Gud.
402 Den signede dag med fryd vi ser.
754 Se nu stiger solen af havets skød.
749 I østen stiger solen op.
752 Morgenstund har guld i mund.
706 I blev skabt som mand og kvinde.


Bryllupsdagene
Af Rolf Slot-Henriksen

Hvert år fejres bryllupsdagen. Særligt festlige holdes traditionelt 12½ år (kobberbryllup), 25 år (sølvbryllup), 50 år (guldbryllup), 55 år (smaragdbryllup), 60 år (diamantbryllup), 65 år (krondiamantbryllup), 70 år (jernbryllup) og 75 år (kronjuvelbryllup). Se en fuldstændigere liste over bryllupsdage.

Begravelse - bisættelse
Af Rolf Slot-Henriksen

Ved en bisættelse sker der en brænding af den døde med samt kisten. Det betyder, at jordpåkastelsen: "Af jord er du kommet, til jord skal du blive og af jorden skal du igen opstå" sker inde i kirken. Efter kirkehøjtiden bærer familien kisten ud af kirken hen til rustvognen. Under sjæleringningen følger familien rustvognen ud til kirkelågen, hvor man i andagt for den dødes sjæl hører bedeslagene lyde. Brændingen sker på krematoriet. Familien får ca. 7-10 dage efter kirkehøjtideligheden besked om, at urnen med asken udleveres, og under en mindre højtidelighed på kirkegården overværer man urnenedsættelsen.

Huskeliste ved dødsfald
1) Kontakt præsten, kordegnekontoret ved begravelsen. Hør hvornår begravelsen kan finde sted.
2) Kontakt en bedemand efter eget valg. Han kommer ofte ud på bopælen. Bestilling af kiste, rustvognskørsel, udsyngelse, etc. Udfyldning af papirer (anmodning om begravelse). Medbring dåbs-/ fødselsattest og evt. vielsesattest. .
3) Skaf dødsattest på sygehuset eller af lægen hurtigst muligt. Også bedemanden kan sørge for at skaffe denne.
4) Aftal, hvem som gør den døde i stand (incl. ligklæder)
  a) du selv?
  b) sygehuset?
  c) bedemanden?
5) Aftal samtale med præsten
Præsten skaffer:
  a) organist
  b) kirkesanger
  c) kirketjener
  d) præsten giver de salmer videre, som du har valgt
6) Aftal tid med graveren, så du kan vælge en grav og bestille gravkastning og underskrive gravstedspapirerne.
7) Aftal tid for udsyngelse. Dvs. at I i fælleskab tager afsked med den døde, synger en salme og beder Fadervor, hvorefter kistelåget skrues på kisten. I  fællesskab bæres kisten ud til rustvognen og  I følger vognen til kapellet.
8) Bestil en annonce i avisen hurtigst muligt.
9) Giv familie og venner besked om datoen for begravelsen.
10) Bestem om det skal være en jordbegravelse eller bisættelse, dvs. kremering. Ved en kremering skal du også bestille en urne hos bedemanden.
11) Bestil kistedekoration og køb blomster, som de nærmeste kan kaste/ lægge på kisten.
12) Hvor skal et evt. mindesamvær finde sted.
13) Hvem takker efter højtideligheden?
  a) du selv?
  b) kordegnen på dine vegne?
  c) præsten på dine vegne?
14) Kordegnen udleverer kransekort
15) Kordegn eller præst giver meddelelse til
  a) skifteretten
  b) det sociale udvalg
  c) og ved kremering til krematoriet
16) Du skal give besked til
  a) arbejdspladsen
  b) pensionskontoret
  c) eventuelle livsforsikringer
17) Bestil en gravsten hos stenhuggeren. Denne skal være i overensstemmelse med kirkegårdsvedtægterne.
18) Ønsker du at graveren skal holde graven pæn hele året, med forårs- og sommerblomster, gran om vinteren og fri for ukrudt, så kan du ved dødsfaldet oprette et legat på graverkontoret.

Begravelse - jordbegravelse (jordfæstelse)
- højtidelighedens forløb

Højtideligheden i kirken: Familien kommer som de første til kirken medmindre hele ligtoget kommer samlet fra sygehuset, såfremt den døde har været i sygehuskapellet.
Familien kommer mindst 30min. før, for at se om alt er i orden. De nærmeste sætter sig på forreste række i kirken eller tager opstilling i våbenhuset og hilser på de fremmødte.
Kisten er placeret ved trappen til koret midtfor.
Højtideligheden indledes med, at orgelet spiller et præludium. Herefter synges 1.salme fra salmebogen efter eget valg. Præsten læser nu nogle tekststykker fra Bibelen og holder talen.
Herefter beder man sammen en bøn.
2. salme
Præsten læser endnu en Bibeltekst og lyser velsignelsen.
3. salme
6 familiemedlemmer tager opstilling ved kisten. På et tegn løftes kisten og bæres ud enten under salmesang eller under et postludium (orgelspil). Den døde bæres ud med benene først.

Salmer, som kan synges når kisten bæres ud af kirken:

121 Dejlig er jorden, Sidste vers af Den sigende dag:402 eller 611 Så tag mig da ved hånden

Ligtog og sjæleringning:
I det øjeblik den døde bæres ud af kirkedøren begynder sjæleringningen, som fortsætter indtil kisten er i jorden. Ofte sættes kisten på en katafalk (en kistevogn). De 6 bærere holder fremdeles fast i håndtagene og styrer vognen, indtil man når graven. Herefter bæres kisten det sidste stykke vej, således at kisten vender øst-vest og den døde ser mod øst. Kisten sættes på to stivere (bjælker) over graven, medens de fire bærere ved siderne hver tager et tov, som føres gennem håndtaget (i nogle tilfælde dog med en krog i enden). På et signal fra graveren løfter alle 4 kisten op, medens de to midterste bærere eller graveren trækker stiverne (bjælkerne) under kisten væk. Kisten sænkes langsomt ned. Tovene trækkes op af de 4. og lægges til side. Herefter går de 6 bærere ned til den øvrige familie, som tager opstilling ved graven. Sjæleringningen stopper og de 3 x 3 bedeslag lyder for den døde. Under bedeslagene beder enhver en stille bøn for den døde, at han/hun må få tilgivelse og opstandelse til evigt liv.
Højtideligheden ved graven:
Nu går præsten hen til graven og indleder med ordene fra 1. Petersbrev: "Lovet være Gud vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Amen".
Den dødes fulde navn nævnes, medens præsten foretager
den 3-foldige jordpåkastelse med ordene :
"N.N. Af jord er du kommen,
Til jord skal du blive.
Men af jorden skal du igen opstå".
Alle beder Fadervor i kor.
Præsten lyset velsignelsen over den døde.
Herefter synges en salme ved graven.

Hyppige salmer ved graven er 121 Dejlig er jorden,784 Altid frejdig, 218 Krist stod op af døde.
De nærmeste familiemedlemmer kan efter salmen er sunget kaste en blomst på kisten. Et familiemedlem går herefter hen til graven og takker følget og indbyder til mindesamvær (begravelseskaffe).
Nu tager familien opstilling i en række ved graven, hvorefter følget defilerer fordi familien og kondolerer og får et sidste farvel med den døde ved graven.

Begravelse - hvad kan vi synge?
224 Stat op min sjæl i morgengry
546 Herrens venner ingensinde mødes skal for sidste gang.
218 Krist stod op af døde.
241 Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje hvor det stod.
234 Som forårssolen morgenrød.
408 Nu ringer alle klokker mod sky.
399 Klokken slår

Aftensalmer
771 Dagen går med raske fjed.
772 Til vor lille gerning ud.
773 Bliv hos os når dagen hælder.
Tunge mørke natteskyer.
778 Fred hviler over land og by.
779 Lyksalig, lyksalig.
759 Nu hviler mark og enge.
770 Jeg er træt og går til ro

Morgensalmer
754 Se nu stiger solen af havets skød.
749 I østen stiger solen op.
752 Morgenstund har guld i mund.

Efterår- og høstssalmer i efterårstiden
732 Dybt hælder året i sin gang (kan kun bruges om efteråret).
729 Nu falmer skoven (kan kun bruges om efteråret).
728 Du gav mig i Herre en lod af din jord. ( kan bruges hele året).

Julesalmer i juletiden
121 Dejlig er jorden ( kan anvendes hel året)
122 Den yndigste rose er fundet (kan kun bruges fra advent til hl. 3 konger)
117 En rose så jeg skyde (kan kun anvendes fra advent til hl. 3 konger)

Andre salmer
36 Befal du dine veje.
612 Den store mester kommer.
31 Til Himlene rækker din miskundhed Gud.
399 Klokken slår. tiden går.
564 Tænk når engang den tåge er forsvundet.
571 Den store hvide flok.
783 Kirkeklokke.
26 Nærmere Gud til dig.
11 Nu takker alle Gud.
33 Han som har hjulpet hidentil.
50 Under dine vingers skygge.
52 Du herre Krist min frelser est.
Så tag mig da ved hånden.
541 Vær du mig nær.

Ved graven
Her synges en kort og kendt salme.
121 Dejlig er jorden
784 Altid frejdig
770 Jeg er træt og går til ro
218 Krist stod op af døde
52 Du Herre Krist min frelser est

Når kisten bæres ud
For eks. 7 vers af Den signede dag: Så rejse vi til vort fædreland.
Eller: Så tag mig da ved hånden.

Salmer ved mindre børns begravelse
Nu titte til hinanden.
Ingen er så tryg i fare.
Lille Guds barn, hvad skader dig.
Lyksalig, lyksalig.
Til vor lille gerning ud.
Dagen går med raske fjed.
Bliv hos os når dagen hælder.
I østen stiger solen op.
Se nu stiger solen af havets skød.
Morgenstund har guld i mund.
Her kommer Jesus dine små.

  
Grundloven
Ytringsfrihed
Dåb, bryllup, begravelse
Bryllupsdagene
Dansk sprog
Højtider og mærkedage
Kirke/bygninger
Sang og musik
Dyrene
Nationalsymbol
Havekultur
I korte træk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

træhest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^